ชื่อกิจกรรม :

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี ครั้งที่ 1/2567

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ห้องประชุม สค. DWF ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม :

27 กุมภาพันธ์ 2567