ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล

18 ส.ค. 2565

61 view

-

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30.น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมวิชาการด้านอนามัยครอบครัว พร้อมด้วย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผลและ ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือดังกล่าว