ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

13 ก.พ. 2565

5916 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

1 พฤศจิกายน 2554 - 4 มีนาคม 2558

""

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี

1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554

"ความสุขนั้นอยู่ระหว่างทาง หาใช่ที่จุดหมายปลายทาง"

นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน "

นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์

30 กันยายน 2546 - 30 กันยายน 2548

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน"

นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา

17 พฤศจิกายน 2545 - 29 กันยายน 2546

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน"

icon