ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

Social Network

25 ธ.ค. 2563

3455 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Media
facebook กระทรวง พม.
กระทรวง พม.
facebook รมว.พม.
นายจุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.)
facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
facebook ไทยคู่ฟ้า
ไทยคู่ฟ้า (สื่อสารรัฐบาลไทย)
facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
youtube กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
YouTube: DWF.Channel
instagram สค.
Instagram: pr.dwf123
twitter สค.
Twitter: twitter.com/pr_dwf
Line เพื่อนครอบครัว
@linefamily
icon