ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

8 ก.พ. 2564

3582 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ




การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การวางแผนกำลังคน


การสรรหาข้าราชการดีเด่น


การพัฒนาบุคลากร


การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ


การพัฒนาคุณภาพชีวิต



การประเมินผลการปฏิบัติงาน


การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย


สรุปการดำเนินการในปีงบประมาณ

icon