ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

FAQ คำถามที่พบบ่อย

سلام من تایلندو خیلی دوست دارم و خداوکیلی خیلی تو کفم ولی فعلا نمیتوم بیام :(((((

سلام من تایلندو خیلی دوست دارم و خداوکیلی خیلی تو کفم ولی فعلا نمیتوم بیام :(((((

  • سلام من تایلندو خیلی دوست دارم و خداوکیلی خیلی تو کفم ولی فعلا نمیتوم بیام :(((((

سلام من تایلندو خیلی دوست دارم و خداوکیلی خیلی تو کفم ولی فعلا نمیتوم بیام :(((((

โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนลักษณะของโครงการที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้


1) โครงการของภาคเอกชน (โครงการของกลุ่มสตรี ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม หรือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน)

    (1) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาสตรี นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สค.

    (2) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่บางส่วน

    (3) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

    (4) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในข้อ 7 ของระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560


2) โครงการของภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ)

    (1) เป็นโครงการที่มีทุนอยู่แล้วบางส่วนและเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ

    (2) เป็นโครงการที่ไม่สามารถของบประมาณปกติได้หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอและ

    (3) เป็นโครงการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในข้อ 7 ของระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2560

سلام من تایلندو خیلی دوست دارم و خداوکیلی خیلی تو کفم ولی فعلا نمیتوم بیام :(((((

icon