ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 ก.พ. 2564

3832 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2567)


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


การพัฒนาบุคลากร


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ