ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ด้าน ICT

29 ส.ค. 2559

3399 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙

"รวมใจ จัดการและพัฒนา ICT อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว"

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

icon