ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผู้บริหาร สค.

13 ก.พ. 2565

4129 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รองอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นางรุ่งทิวา สุดแดน

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต


นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รอแต่งตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี

นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

นางสาวพรมณี พุ่มอิ่ม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง

เลขานุการกรม

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร สันติกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร