ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ติดต่อ สค. ส่วนกลาง

9 ส.ค. 2559

10824 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์         : 0 2659 6762, 0 2659 6776, 0 2659 6777

โทรสาร           : 0 2659 6777

e-mail            : saraban@dwf.go.th
ติดต่อหน่วยงานภายใน สค. (ส่วนกลาง)


หน่วยงาน : กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์         : 0 2659 6730

โทรสาร           : 0 2659 6731


         

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6730

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6715

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6718

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6721

กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6723

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6725

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เบอร์ติดต่อ           : 0 2659 6728


หน่วยงาน        : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ที่อยู่หน่วยงาน    : ชั้น 13 (โซน B) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์            : 0 2659 6754
โทรสาร              : 0 2659 6755

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6754

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6752

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6744

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6741

กลุ่มกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6746

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6749

กลุ่มวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6757

ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกาทำงาน

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6749หน่วยงาน        : สำนักงานเลขานุการกรม
ที่อยู่หน่วยงาน    : ชั้น 14 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์             : 0 2659 67
62
โทรสาร               : 0 2659 6777

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์ติดต่อ         : 0 2659 6762, 0 2659 6776, 0 2659 6777
โทรสาร               : 0 2659 6777

กลุ่มกฎหมาย

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6765, 0 2659 6766, 0 2659 6767, 0 2659 6768, 0 2659 6769

กลุ่มการคลังและพัสดุ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6771     (กลุ่มการคลัง)

เบอร์โทรศัพท์      : 0 2659 6772, 0 2659 6773     (กลุ่มพัสดุ)
โทรสาร                : 0 2659 6774

กลุ่มสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6779, 0 2659 6780    หน่วยงาน         : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ที่อยู่หน่วยงาน     : ชั้น 14 (โซน B) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์              : 0 2659 6798
โทรสาร                : 0 2659 6799

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6798

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6785

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6788

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6790

กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6793

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ          : 0 2659 6796


หน่วยงาน       : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์            : 0 2659 6737 


หน่วยงาน       : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์            : 0 2659 6736
โทรสาร              : 0 2659 6737


หน่วยงาน       : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
ที่อยู่หน่วยงาน   : ชั้น 13 (โซน A) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์            : 0 2659 6733
โทรสาร              : 0 2659 6733


ติดต่อหน่วยงานภายใน สค. (บ้านราชวิถี)


หน่วยงาน            : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ที่อยู่หน่วยงาน         : เลขที่ 255 บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์                  : 0-2306-8746
โทรสาร                    : 0-2306-8746


ฝ่ายบริหารทั่วไป         

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8746

กลุ่มมาตรการและกลไก  

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8774

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8767

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8778

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8775

กลุ่มศูนย์ประสานงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

เบอร์ติดต่อ           : 0 2306 8773
หน่วยงาน        : สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ         : 0 2306 8708
โทรสาร               : 0 2306 8779

icon