ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

26 เม.ย. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 11 เม.ย. 2567 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 27 ก.พ. 2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 24 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 9 ม.ค. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 23 พ.ย. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 16 พ.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 18 มิ.ย. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 29 เม.ย. 2567 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 29 เม.ย. 2567 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 10 ส.ค. 2566 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566
icon