ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18 พ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 12 พ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 7 ธ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 5 พ.ย. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ต.ค. 2563 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 8 ก.ค. 2563 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 24 ต.ค. 2562 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562