ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 27 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 24 มี.ค. 2566 : รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 23 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 23 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 21 มี.ค. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 23 ก.พ. 2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 16 ส.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 12 ก.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 10 มิ.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 23 พ.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565