ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27 เม.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 31 มี.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 31 ม.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 30 ธ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 3 ธ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 22 พ.ย. 2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 ต.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 30 ก.ย. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 19 ส.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 30 ก.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 16 มิ.ย. 2564 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564