ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

คู่มือ มาตรฐาน การให้บริการ

27 มิ.ย. 2562

2522 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคู่มือ มาตรฐาน การให้บริการ

กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กลุ่มตรวจสอบภายในicon