ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)

28 ส.ค. 2559

456 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นางรุ่งทิวา สุดแดน

 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)

 ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (DCDO)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์