ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 เม.ย. 2567 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28 มี.ค. 2567 : จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 28 มี.ค. 2567 : จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ส่วนกลาง 7 มี.ค. 2567 : ปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) 6 มี.ค. 2567 : nbvg 5 มี.ค. 2567 : ปผกดดเ้ 19 ก.พ. 2567 : การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ 24 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 23 ม.ค. 2567 : การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2567 3 ม.ค. 2567 : วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัว