ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

23 ธ.ค. 2565 : จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายรับรองเพศ 30 พ.ย. 2565 : ทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจและงานบริการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 24 พ.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 22 พ.ย. 2565 : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกอาชีพ จำนวน 3 หลัง 15 พ.ย. 2565 : จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว 9 พ.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 4 พ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64 แผนกดูแลผู้สูงอายุ 2 พ.ย. 2565 : จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน) 31 ต.ค. 2565 : การจัดซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ต.ค. 2565 : จ้างเหมาปรับปรุงเสริมคานรั้ว ทำรางน้ำ และเทคอนกรีตพื้นฟุตบาทข้างสนามบาส (งบลงทุน) 18 ต.ค. 2565 : จ้างเหมาติดตั้งกันสาดและรางระบายน้ำฝน บริเวณอาคารโรงแรมเชื่อมอาคารเรือนนอนราตรี (งบลงทุน) 12 ต.ค. 2565 : วัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 10 เดือน