ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ทำเนียบอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

13 ก.พ. 2565

7988 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบอธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

6 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

""

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

"หัวใจของการทำงาน คือความสื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อผู้ร่วมกับงาน และต่อองค์กร"

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

""

นางจินตนา จันทร์บำรุง

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566

""

icon