ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1 มี.ค. 2566

2114 view

ประพันธ์ จันโท


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่