ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9 ก.พ. 2564

469 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


       - ประกาศ สค. เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
      - ประกาศรายชื่อ 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2563

      - ประกาศ สค. เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
      - ประกาศรายชื่อ 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564

      - ประกาศ สค. เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
      - ประกาศรายชื่อ 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565