ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9 ก.พ. 2564

3558 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


icon