ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

30 พ.ค. 2562

600 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี