ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

3 ก.พ. 2564

258 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2565
2564
2563


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2565
2564
2563มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต