ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

28 ก.พ. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (เกาหลีใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566 : ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2567 : จ้างซ่อมหลังคาและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสิ่งปลูกสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพอบรมหลักสูตรขนมจีบซาลาเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567 : ซื้อยารักษาโรคประจำห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567 : เช่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าที่ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ?ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด? รุ่นที่ 7 ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon