ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

26 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64/2 หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารว่าง 120 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสนามของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 : จ้างทำแผ่นพับและโรลอัพประชามสัมพันธ์ของศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการดูแลและบริหารเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบรมหลักสูตรการทำน้ำพริกโฮมเมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64 หลักสูตรการจัดดอกไม้ 60 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้ รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566 : จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง