ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเล่มมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ 19 ก.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ (ทอฝัน by พม.) 21 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ การเดินทางไปราชการจัดประชุมติดตาม ครั้งที่ 4 18 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 สิงหาคม 2566