ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

14 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66/3 หลักสูตรธุรกิจการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 50 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566 : ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ การอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 : จ้างจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใหญ่และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 : จ้างซ่อมแซมอาคารและวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 : จ้างทำองค์รางวัลอรรธนารีศวร จำนวน 15 องค์ การจัดงานมอบ ?รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566? ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 : เช่าอุปกรณ์ตู้แปลและหูฟังพร้อมล่าม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง