ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

27 พ.ย. 2566 : จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 320 ชุด เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุประจำตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารประจำปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2566 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน (ชั้น1) ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการจัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าเกล้าผม เพื่อประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง