ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (60 วัน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำ และเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำเย็น และเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2567 : จ้างจัดกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) กิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน รุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง