ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

22 ม.ค. 2567 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร 17 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพการอบรมหลักสูตรลูกประคบและยาดมสมุนไพร หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุประจำตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 66/4 หลักสูตรธุรกิจการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 50 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมภายใต้กิจการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวกลุ่มสตรีบ้านราษฎร์ภักดี (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่าม้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุสํานักงาน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก..สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2567 : ซื้อยาประจำห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 : จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรโรตีชาชัก ของทอดทานเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง