ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการดำเนินงาน

30 พ.ค. 2562

2341 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี