ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แผนการดำเนินงาน

30 พ.ค. 2562

736 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลดไฟล์ แผนดำเนินงานประจำปี 2565.pdf