ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

23 มิ.ย. 2566 : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 67 ณ วัดถ้ำฮวงโป (วัดสูงสุทธาวาส) ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65 หลักสูตรการทำขนมไทย 60 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 : จ้างเหมาบริการลงโปรแกรม และปรับปรุง hard ware สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ pc จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566 : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขม 2600 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566 : จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบริเวณอาคารเอนกประสงค์ 2 (โรงครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน การทาเล็บเจล ต่อเล็บ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน การทาเล็บเจล ต่อเล็บ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะสั้น 10 วัน หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รุ่น (รุ่นที่ 7 - 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ ๒ (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง