ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

14 พ.ค. 2567 : จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567 : จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Toyota Vigoหมายเลขทะเบียน กธ 8596 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ พส./สญด 30-07-01/7/56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 : จ้างซ่อมครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 : จ้างงานเดินสายแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต อาคารเรือนพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 3 ประจำปี 2567 บูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น สงขลาปันสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 : จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (อาคารพุมเรียง) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567 : จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567 : จ้างจัดจ้างงานเดินสายแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต อาคารเรือนพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567 : จ้างงานเดินสายแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต อาคารเรือนพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็กสร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน จำนวน 5 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง