ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

5 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน ทำเล็บเจล สักคิ้ว ต่อขนตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2565 : จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรเย็บเสื้อไทยล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระยะสั้น ๕ วัน หลักสูตรการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2565 : วัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานและจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 13 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (รุ่นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2565 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่น 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2565 : จ้างทำป้ายกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง