ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกโภชนาการ (เครื่องปั่นอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565 : จ้างผลิตสื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว Roll up สิทธิและ สวัสดิการของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงฯ และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565 : จ้างผลิตสื่อส่งเสริมครอบครัวพอเพียง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ เพื่อใช้ในการสอนวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565 : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565 : จ้างซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2565 : จ้างเหมารถ 15 ส.ค. 2565 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63/5 และรุ่นที่ 63/6 หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง