ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงอาหารหลังที่ 2 และปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว LC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2566

511 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share