ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

27 ต.ค. 2565 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565 : ซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายทำการฝึกอาชีพออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ของศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เตาอบไฟฟ้า 2 ชั้น 2 ถาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 : จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นง - 7136 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกโภชนาการ (เครื่องปั่นอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกโภชนาการ (โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง