ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

29 มี.ค. 2566 : ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566 : จ้างเหมางานซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ MG หมายเลขทะเบียน ขค-5729 พิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็น,ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น,พัดลม และเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ตัดผมหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566 : จ้างออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงอาหารหลังที่ 2 และปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว LC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2566 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำรวม หลังเรือนนอน 4 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 64/2 หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารว่าง 120 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566 : จ้างขออนุมัติจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 170 เล่ม พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2566 : เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง