ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

15 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน การทาเล็บเจล ต่อเล็บ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะสั้น 10 วัน หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รุ่น (รุ่นที่ 7 - 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ ๒ (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มการทอผ้าไหม บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกตัผมชาย 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ 720 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ EcoPrint รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566 : จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผน 8753 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566 : จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผน 8753 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566 : จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกเสริมสวยสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง