ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว (อาคารพุมเรียง) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค. 2567

62 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share