ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

10 ส.ค. 2565 : จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำใช้ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565 : ซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้งานห้องพยาบาลและจุดคัดกรองโรคโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565 : จ้างเหมาจัดทำเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : จ้างจ้างต่ออายุเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดสำหรับออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63/2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรไอศครีมโฮมเมด รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : จ้างเหมาบริการ ถอด ขนย้าย เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 : จ้างตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง จำนวน 45 ต้น ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 หลักสูตรการยืดผมเคราติน ทำสีผมแฟชั่นและเชื่อมแกนผม 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2565 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ หลักสูตรเบเกอรี่ ชา กาแฟโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง