ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็น,ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น,พัดลม และเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มี.ค. 2566

435 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share