ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างเหมางานซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ ยี่ห้อ MG หมายเลขทะเบียน ขค-5729 พิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค. 2566

534 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share