ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

21 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่นที่จัดตั้งไปขยายเครือข่ายโดยการจัดตั้งชมรม/สมาคม/กลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 3 ประเด็น ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะป้องกันตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพโครงการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center ผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567 : ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุฝึกอาชีพในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพรและพิมเสนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการร้านต้นแบบเพื่อสตรีและครอบครัว (ครัว Supermom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง