ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การขออนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

8 ธ.ค. 2565

1747 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

    ๑. กรอกแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งฯ ปคณ.1 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ หรือกรอกข้อมูลผ่าน e-form ได้ที่นี่
    ๒. แนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้    
        (๑) ภาพถ่ายหนังสือจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือสมาคม    
        (๒) หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนมูลนิธิหรือสมาคม    
        (๓) แผนผังโดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ    
        (๔) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม
    ๓. ส่งคำขออนุญาตจัดตั้งฯ ปคณ.1 พร้อมเอกสารแนบ มาที่ E-mail : saraban@dwf.go.th


ผู้อำนวยการสถานแรกรับหรือผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
   (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   (๓) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ค้าประเวณี
   (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
   (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
   (๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (๘) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคเอดส์ วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด

                 
เอกสาร และหลักฐานของผู้อำนวยการสถานแรกรับหรือผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ดังนี้
   () บัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
   () ทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
   () วุฒิการศึกษาผู้ขอรับอนุญาต ๑ ฉบับ
   (๔) ใบรับรองแพทย์ พร้อมผล X-Ray ปอด

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

icon