ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันสำหรับการจ้างเหมาผู้ร่วมวิจัยในระดับปริญญาเอก โครงการการศึกษาระบบการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 อัตรา

3 พ.ค. 2566

310 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ BRNB42200438D99_004791.pdf