ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

แจ้งผลการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ (ผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ)

2 ก.พ. 2565

791 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share