ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

19 ก.พ. 2565

502 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้ นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ รวมถึงแนวทางและช่องทางการให้ความช่วยเหลือให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสตรีในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตาม มาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon