ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เปิดการประชุมเพื่อพัฒนากลไกการส่งสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของกระทรวงกลาโหม

7 มี.ค. 2565

577 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดการประชุมเพื่อพัฒนากลไกการส่งสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของกระทรวงกลาโหม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ และแนวทางการจัดตั้งกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของกระทรวงกลาโหม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบตัวย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเสมียนตรา ผู้แทน 4 เหล่าทัพ และผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 20 คน ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค. ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share