ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเดินทางไปติดตามประเมินผลโครงการ

10 มี.ค. 2565

283 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค