ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สังกัดกระทรวง พม. (One home) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

20 เม.ย. 2565

1607 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share