ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เสวนาเรื่อง “คุกคาม ข่มขืน...ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย”

30 เม.ย. 2565

406 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

Topic: เสวนาเรื่อง “คุกคาม ข่มขืน...ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย"


Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99714514453?pwd=VWpkZ2JYS2tmYWVwZzdzMTBMVmRLQT09


Meeting ID: 997 1451 4453

Passcode: 3052565

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share