ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 2565

35 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศเอกสาร.pdf